Uusi kaupan alan ratkaisu hyväksytty

Kaupan työehdot on sovittu seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ratkaisun mukaan 1.5.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 2 prosenttia. Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.12.2022 mennessä ja jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus voidaan irtisanoa. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024.

Uudessa työehtosopimuksessa on muun muassa pidennetty vuorokausilevon vähimmäispituutta, kielletty yksittäiset vapaapäivät yövuorojen välissä ja lisätty tuplavapaiden vähimmäismäärää. Osa-aikatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi osapuolet ovat sopineet myyjiä koskien mm. kokoaikatyön tarjoamisen mallista sekä lisäohjeista tuntitarkastelun toteuttamiseen. Osa sopimusparannuksia heijastuu esimiesten ehtoihin.

KEY on osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut kaupan esimiehiä koskevin osin ratkaisun. Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen tehtiin useitakin jaksamista edistäviä kirjauksia.

Esimiesten taukokäytäntöjen soveltumattomuuden korjaamiseksi työehtosopimuksen kirjausten mukaan työnantajan on jatkossa työvuoroluetteloa laadittaessa varattava esimiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä erikseen myös soveltuvien taukokäytäntöjen antamisen suhteen. Voidaan esimerkiksi sopia ratkaisuista, joilla varmistetaan se, ettei ruokatauon jääminen toiminnallisten syiden takia pitämättä johda käytännössä siihen, että ruokatunnin osuus jää hyvittämättä, kun se muuttui työajaksi.

Lisäksi toiminnallisten syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esimies saa päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen (esimerkiksi työpäivän päätteeksi). Kaupan vuosivapaakäytäntöjen toimivuuden parantamiseksi on työehtosopimukseen otettu määräys, joka korostaa työnantajan velvoitetta huomioida vapaiden sijoitus. Työehtosopimuksen mukaan vuosivapaiden sijoittamisessa pyritään jatkossa huomioimaan esimiehen toiveet ja työssä jaksamista tukevat järjestelyt.

Palkka-avoimuutta lisätään opastuksella tuoda esiin vuosittaisissa palkkakeskusteluissa myös työnantajan mahdollisesti noudattaman palkkausjärjestelmän soveltaminen. Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä palkkausjärjestelmästä ja sen perusteista sekä välillisesti myös edistää palkkatasa-arvoa ja palkkauksellista yhdenvertaisuutta.

Työn kuormittavuuden hallinnan tärkein työkalu on riittävät resurssit. Nykyisen kirjauksen mukaisesti palkkakeskustelun päätteeksi tai työpaikalla muuna ajankohtana on tullut käydä keskustelu esimiehen työssä jaksamisesta, työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja tarvittaessa jatkotoimista.  Mutta jatkossa esimiehen aloitteesta keskusteluissa on käsiteltävä myös mm. esimiestyölle varatun ajan ja resurssien riittävyys sekä sijaisjärjestelyt.

Viime sopimuskierroksella sovittu Työterveyslaitoksen rahoittama Kaupan esimiesten työhyvinvointihanke saa työehtosopimusneuvotteluissa sovituin tavoin jatkoa. Liitot toteuttavat sopimuskauden aikana esimiesten työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi edellisessä työehtosopimusratkaisussa sovitun projektin vaikutusten arvioimiseksi seurantahankkeen. Hanke toteutetaan käytännössä Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön (KEY ja PAM) kanssa.

Työhyvinvointitoiminta työpaikoilla on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämistä. Niin työnantajaliitto kuin KEY ja PAM tunnistavat erillisen sopimuskirjauksen mukaan, että esimiesten hyvinvointi luo edellytyksiä aina myös menestyvälle liiketoiminnalle. Esimiestyön kuormittavuuden seuranta ja työajan valvonta edistävät työurien pidentämistä ja koko työyhteisön jaksamista. Jatkohankkeessa nostetaan esiin myös ikäjohtaminen ja työurien pidentäminen ja niihin liittyvät mahdolliset erityistoimenpiteet, jotka tukevat esimiehen työssä jaksamista ja jatkamista.

Työssä jaksamista edistävien uusien sopimuskirjausten soveltamisesta ja täytäntöönpanosta tullaan keskustelemaan sopimuskauden aikana muutoinkin laajasti myös uuden yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa paikallisesti niissä kaupan yrityksissä, joissa esimiehet ovat valinneet itselleen oman henkilöstöedustajan.

Lue tarkemmin tästä.