Loman ansainta ja pituus

Vuosilomaa kerryttävät täydet lomanmääräytymiskuukaudet, joiden aikana työtä on sopimuksen mukaan tehty tai jotka ovat työssäolon veroista aikaa vähintään 14 päivää (14 päivän ansaintasääntö) tai vähintään 35 tuntia (35 tunnin ansaintasääntö). Ansaintasäännöt ovat toisensa poissulkevia eli sääntöjä ei sovelleta päällekkäin tai vuorotellen eri kalenterikuukausina.

Täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta ansaitaan 2 päivää lomaa, jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt alle yhden vuoden. Jos kysymys on pitempiaikaisesta työsuhteesta, ansaitsee työntekijä lomaa 2,5 päivää kutakin täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Lomapäivät

ma-la (lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä, pääsiäislauantaita, vapunpäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa eikä itsenäisyyspäivää)

Loman ajankohta

Työnantaja päättää kuultuaan toimihenkilöä. 30 päivän vuosiloma jakaantuu niin, että 24 pv pidetään kesälomakautena 1.5.-30.9. ja 6 pv talvilomakautena 1.10.-30.4. Säästövapaan (18 pv ylittävä osa kesälomasta) ajankohdasta on neuvoteltava työnantajan kanssa samalla, kun varsinaisen loman ajankohtaa suunnitellaan.

Loman ajankohdasta ilmoittaminen

Loman ajankohdasta on ilmoitettava mikäli mahdollista 1 kk ennen loman alkua. Jos työnantajalle tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia noudattaa kuukauden määräaikaa, on lomasta ilmoitettava kuitenkin 2 viikkoa ennen sen alkamista. Kun lomaa siirretään sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta, on siirretystä lomasta ilmoitettava vähintään 3 päivää ennen loman alkua.

Kun työnantaja on loman ajankohdan ilmoittanut, ei hän voi sitä yksipuolisesti enää muuttaa. Ajankohdasta voidaan kuitenkin aina sopia työnantajan ja toimihenkilön kesken.

Vuosiloman säästäminen

Työntekijällä on oikeus säästää yksi viikko vuosilomastaan pidettäväksi myöhemmin, jos säästämisestä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Lisäksi työntekijä voi säästää lomastaan toisen viikon, mutta se edellyttää, että työnantaja ja työntekijä sopivat siitä. Säästövapaan pitämisen ajankohdasta on neuvoteltava työnantajan kanssa. Ellei sopimukseen päästä, toimihenkilön on ilmoitettava vapaan pitämisestä viim. 4 kk ennen sen alkamista.