Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen henkilöstä johtuvasta syystä, on hänen kuultava toimihenkilöä eli varattava toimihenkilölle mahdollisuus esittää oma käsityksensä työsopimuksen päättämisen syistä. Tässä kuulemistilaisuudessa on oikeus käyttää avustajaa, esim. luottamusmiestä, työtoveria tai liiton edustajaa.

Kun työsopimuksen irtisanominen perustuu taloudelliseen ja tuotannolliseen syyhyn, saneeraustilaan tai työnantajan konkurssiin, työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättymisestä ja irtisanomisperusteesta tieto niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos toimenpide kohdistuu useisiin työntekijöihin, työnantaja voi antaa selvityksen myös työntekijöiden edustajalle, tai sen puuttuessa, työntekijöille yhteisesti. Tällä tiedottamisvelvoitteella on merkitystä etenkin alle 30 työntekijän yrityksissä, jotka eivät kuulu yhteistoimintalain soveltamispiiriin. Yli 30 henkeä työllistävissä yrityksissä on ennen irtisanomista asiasta neuvoteltava yhteistoimintalain mukaisesti.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava sopimusosapuolelle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Viimeksi mainituissa tapauksissa ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty.

Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla, katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana arkipäivänä, vaikka kirje olisi tullut perille jo loman aikana. Esim. sairasloma ei sen sijaan estä irtisanomisen toimittamista, vaan irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa postitse ja irtisanominen tulee voimaan seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä, ellei sitä erikseen työehtosopimuksessa kielletä.