Työsopimuksen päättämistilanteessa työnantaja haluaa usein tehdä toimihenkilön kanssa sopimuksen siitä, ”ettei kummallakaan osapuolella ole mitään tästä työsuhteesta johtuvia saatavia eikä vaatimuksia”. Allekirjoittamalla tällaisen sopimuksen toimihenkilö luopuu vaatimasta myöhemminkään esim. kertyneitä ylityö- tms. korvauksia ja hyväksyy työsuhteensa päättämisen.

Ennen työsuhteen päättymistä sovitaan usein siitä, ettei toimihenkilöllä ole irtisanomisaikana työntekovelvollisuutta eli palkka maksetaan ”kotiin”. Tällöin on syytä muistaa, että, ellei asiasta ole muuta sovittu, toimihenkilöllä on edelleen työnantajaa kohtaan työsopimuksen mukaiset velvoitteet eikä hän saa ryhtyä harjoittamaan irtisanomisaikana esim. kilpailevaa toimintaa tai solmia uutta työsopimusta, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu. Sopimus irtisanomisajan palkanmaksusta ilman työvelvoitetta ja tällöin noudatettavista muista työsuhteen ehdoista on syytä tehdä aina kirjallisesti.

Jos työnantaja yksipuolisesti vapauttaa toimihenkilön työntekovelvollisuudesta irtisanomisaikana, tulee työnantajan tästä huolimatta suorittaa toimihenkilölle työsuhteen päättymiseen saakka myös luontaisedut, kiinteät palkanlisät (ei kuitenkaan esim. lauantai- tai yötyölisiä) ja työajan lyhennysvapaat (pekkaset ja JP-päivät) sekä päättymispäivään saakka kertyvä lomakorvaus. Kertynyt vuosiloma ei myöskään sisälly irtisanomisaikaan, ellei siitä ole ennalta vuosilomalain määräämällä tavalla ja mukaisessa aikataulussa ilmoitettu tai asiasta nimenomaisesti sovittu. Kun työnantajan toimenpiteistä seuraa, että lomaraha jää maksamatta, ei työnantaja vapaudu myöskään sen maksamisesta.