Työsopimuksen irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen ja työsopimuksen mukaan tai ellei asiasta ole mitään sovittu suoraan työsopimuslain mukaan.

Kaupan alalla:

Kaupan alalla sekä esimiesten että työntekijöiden osalta irtisanomisajat ovat samat kuin työsopimuslaissa.

Työnantajan irtisanoessa

Työsuhteen jatkuttua Irtisanomisaika
enintään 1 vuosi 14 päivää
yli 1v – enintään 4 v 1 kk
yli 4v – enintään 8 v 2 kk
yli 8v – enintään 12 v 4 kk
yli 12 v 6 kk

Työntekijän irtisanoessa

Työsuhteen jatkuttua Irtisanomisaika
enintään 5 vuotta 14 päivää
yli 5 vuotta 1 kuukausi

Esimiehelle voidaan sopia puolin ja toisin noudatettavaksi 1 kuukauden irtisanomisaika. Jos työnantajan irtisanomisaika on Kaupan työehtosopimuksen 5 § 1. kohdan nojalla pidempi kuin tämän kohdan nojalla sovittu 1 kuukauden irtisanomisaika, työnantajan on noudatettava pidempää irtisanomisaikaa.

Majoitus- ja ravitsemisalalla:

Majoitus- ja ravitsemusalalla noudatetaan edelleen omia työsopimuslaista poikkeavia irtisanomisaikoja.

Työnantajan irtisanoessa:

Työsuhteen jatkuttua Irtisanomisaika
enintään 5 vuotta 1 kk
yli 5 v – enintään 10 v 2 kk
yli 10 v – enintään 15 v 3 kk
yli 15 vuotta 4 kk

Työntekijän irtisanoessa:

Työsuhteen jatkuttua Irtisanomisaika
enintään 10 vuotta 14 päivää
yli 10 vuotta 1 kuukausi

Mara alalla esimiehen noudattama irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavasta päivästä. Jos esim. 3 kk:n irtisanomisaikaa noudattaen irtisanominen suoritetaan 10.4, alkaa irtisanomisaika kulua 11.4 ja viimeinen työpäivä on 10.7 riippumatta siitä, kuinka monta kalenteripäivää kuukauteen sisältyy.

Normaalia lyhyempiä irtisanomisaikoja noudatetaan yksityisliikkeen omistajan kuolemantapaustilanteissa ja konkurssitilanteissa, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Työnantajan kuoleman yhteydessä irtisanomisoikeutta on käytettävä lisäksi kolmen kuukauden kuluessa. Saneerausmenettelyn yhteydessä työnantajan noudatettava irtisanomisaika on kahden kuukauden pituinen ja työntekijän noudatettava 14 päivää. Työnantajan luovuttaessa liikkeensä työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus luovutuspäivästä tai tämän jälkeen viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Työllistymisvapaa

Kaikilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen vapaaseen, jota työnantaja on velvollinen antamaan. Myös saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanotulla työntekijällä on oikeus vapaaseen. Työntekijällä on oikeus vapaaseen hakiessaan töitä, mennessään työhaastatteluun, osallistuessaan uudelleensijoitusvalmennukseen taikka osallistuessaan työllistymisohjelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin (ks. TSL 7:12). Työllistymisvapaan ajalta työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan.

Vapaan pituus määräytyy työsuhteen keston ja irtisanomisajan pituuden mukaan:

enintään 5 työpäivää / irtisanomisaika enintään 1 kk
enintään 10 työpäivää / irtisanomisaika 1 – 4 kk
enintään 20 työpäivää / irtisanomisaika yli 4 kk

Esitetyt työllistymisvapaat ja irtisanomisajat ovat työsopimuslain mukaisia ja kaupan alalla noudatettavia. Työllistymisvapaan pituus voi määräytyä myös sen mukaan, mitä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa on irtisanomisajasta sovittu. Mara-alalla työllistymisvapaan kesto riippuu vastaavasti irtisanomisajan pituudesta työehtosopimuksen mukaan.

Vapaa ei ole kuitenkaan automaattisesti enimmäisajan pituinen, vaan kesto riippuu todellisesta tarpeesta. Työllistymisvapaata voi pitää myös työpäivän osina, jolloin osat lasketaan yhteen. Vasta irtisanomisen jälkeen työntekijä voi sitovasti luopua oikeudestaan työllistymisvapaaseen.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksessa työsopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen silloin, kun irtisanomisen perusteena on saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla. Työsuhde voidaan irtisanoa kahdessa kuukaudessa, vaikka se olisi määräaikainen tai muuten sovellettava irtisanomisaika olisi pitempi. Jos työsopimuksissa muuten sovellettava irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, työsopimus voidaan irtisanoa tätä lyhyempää irtisanomisaikaa käyttäen.

Työnantajan konkurssi ja kuolema

Silloin kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työnantaja että työntekijä saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Säännöstä sovelletaan myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen voi irtisanoa konkurssin perusteella vasta konkurssin alkamisen jälkeen ja työsuhteen irtisanomisen perusteeksi on selkeästi mainittava konkurssi.

Konkurssi ei katkaise työsuhdetta automaattisesti vaan se jatkuu konkurssista huolimatta entisellään. Työantajan päätösvaltaa konkurssiin asettamisen jälkeen käyttää konkurssipesä. Mm. palkanmaksuvastuu siirtyy konkurssipesälle. Työnantajan kuoltua sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijöillä on oikeus irtisanoa työsopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsuhteita. Irtisanomisoikeuden käyttö on rajoitettu kuoleman jälkeiseen kolmeen kuukauteen.