Työsopimuksen purkaminen on ankarampi toimenpide kuin irtisanominen. Se edellyttää erittäin painavaa syytä. Tällaisena syynä pidetään sellaista laiminlyöntiä tai käyttäytymistä taikka laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin olennaista rikkomista, ettei toiselta osapuolelta kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purettaessa työsopimus päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Toimihenkilö saa vastaavasti purkaa työsopimuksensa työnantajan vakavan sopimusrikkomuksen vuoksi (esim. palkkaa ei makseta). Purkamisen ollessa kysymyksessä on toiselle sopimusosapuolelle aina varattava aikaa tulla kuulluksi. Purkamisoikeus raukeaa, ellei sitä ole käytetty 14 päivän kulussa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä.

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää syytä poissaololleen, työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena.

Lomake