Irtisanoessaan työsopimuksen henkilöstä johtuvasta syystä, tulee työnantajalla olla siihen asiallinen ja painava syy. Ennen kuin työntekijä irtisanotaan henkilöstä johtuvista syistä, hänelle on yleensä annettava varoitus. Ennen irtisanomista on myös selvitettävä – ellei rikkomusta ole pidettävä lain tarkoittamalla tavalla vakavana – voidaanko työntekijälle tarjota irtisanomisen välttämiseksi muuta työtä.

Laissa ei mainita mitkä asiat ovat hyväksyttäviä irtisanomisperusteita, mutta laissa on säädetty tapauksista, joita ei ainakaan voi pitää irtisanomiseen oikeuttavana perusteena. Tällaisia perusteita ovat:

  • sairaus, vamma tai tapaturma, mikäli siitä ei ole ollut seurauksena työkyvyn olennainen ja pysyvä heikkeneminen
  • osallistuminen lakkoon tai muuhun työtaistelutoimenpiteeseen
  • toimihenkilön poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai hänen osallistumisensa yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan taikka turvautuminen toimihenkilön käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.