Kaupan työehtosopimuksen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan  käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.

Koeaikaehto on mahdollista ottaa työsopimukseen myös työsuhteen kestäessä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, mikäli työtehtävissä tapahtuu huomattava muutos aikaisempiin (esimerkiksi alainen siirtyy esimiestehtäviin). Mikäli työsopimus puretaan edellä mainitussa tilanteessa koeajan perusteella, ei työsuhde kuitenkaan pääty, vaan työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tehtäväänsä.