Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa sopimalla, työnantajan yksipuolisella määräyksellä (ei olennaiset ehdot) tai irtisanomismenettelyä käyttäen (olennaiset ehdot).

Muuttaminen sopimalla

Työnantaja ja toimihenkilö voivat muuttaa työsuhteen ehtoja uudella sopimuksella. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti.

Muutos työnjohto-oikeuden perusteella

Työnjohto-oikeuden laajuus kussakin yksittäistapauksessa vaihtelee.

Arvioitaessa työnantajan oikeutta yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja lähtökohtana on työsopimus. Mikäli työsopimuksessa on nimenomaisesti sovittu jostakin ehdosta, työnantaja ei työnjohto-oikeutensa perusteella voi muuttaa tällaista ehtoa. Tilanne on toinen, jos työsopimuksen ehto on väljä tai kysymyksessä on tilapäinen muutos.

Työsuhteessa noudatetut ehdot voivat muuttua työnantajaa sitoviksi myös vakiintuneen käytännön kautta. Työnantajan yksipuoliseen päätökseen alunperin perustunut olosuhde tai etu voi vakiintuneena sitoa työnantajaa siten, että näiden muuttaminen työnjohto-oikeuden perusteella ei ole myöhemmin mahdollista. Ehdon vakiintumiseen vaikuttavat muun muassa käytännön ajallinen kesto, missä muodossa etu on myönnetty ja onko sen myöntämisen yhteydessä tehty varaumia.

Muutos irtisanomisperusteella

Työsopimuksen ehtoja voidaan muuttaa irtisanomismenettelyä käyttäen. Tällöin työsopimuksen ehdon muuttamisesta ilmoitetaan toimihenkilölle irtisanomisaikaa noudattaen siten, että vanha työsopimus irtisanotaan päättyväksi irtisanomisajan kuluttua ja tilalle tarjotaan uutta työsopimusta. Irtisanomismenettelyn käyttäminen edellyttää, että työnantajalla on työsopimuslain mukainen peruste työsuhteen päättämiseen (yleensä taloudellinen tai tuotannollinen syy tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva syy).

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, jolloin myöskään irtisanomismenettelyn käyttäminen määräaikaisen työsuhteen muuttamiseen ei ole mahdollista. Mikäli määräaikaiseen työsopimukseen on kuitenkin otettu irtisanomisehto, on muutos lievempänä toimenpiteenä mahdollinen.

Muutoksen vastustaminen

Toimihenkilön tulee vastustaessaan työsuhteensa ehdon yksipuolista muuttamista kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle, että hän pitää muutosta perusteettomana ja että hän varaa mahdollisuuden tutkituttaa muutoksen lainmukaisuuden.

Työnantajan määräämästä muutoksesta ei tule kieltäytyä, sillä tämä saattaa johtaa työsopimuksen päättämiseen.

Vastustamisilmoitus (ehtomuutos)