Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Työturvallisuudesta huolehtimista ei voi delegoida esimerkiksi työterveyshuollolle tai työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Riskien arviointi on työnantajan velvollisuus. Vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida niin, ettei työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarannu. Toisaalta jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja sekä työnantajan määräysvaltansa puitteissa antamia turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista omalle esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta.