Kaupan ala

Kaupan alalla ns. säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 37,5 tuntia viikossa. Säännöllinen työaika ei saa yhden viikon jaksossa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 37,5 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimääräisenä viikkotyöaikana myös siten, että se on etukäteen laaditun työajan tasoittumisjärjestelmän mukaan keskimäärin 37,5 tuntia enintään 26 viikossa. Säännöllinen työaika ei saa työntekijöiden kohdalla ylittää 9 tuntia (ja tasoittumisjärjestelmää käytettäessä enintään 9 yli 8 tunnin päivää kolmen peräkkäisen viikon aikana sääntöä) ellei paikallisesti ole tessin mukaan sovittu 10 tunnista vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

Työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi kaksi tai kolme viikkoa ennen kyseisten jaksojen alkamista.

Käytettäessä enintään 8 viikon pituisia työajan tasoittumisjaksoja työvuoroluettelon ilmoitusaika voidaan lyhentää paikallisesti sopien yhdeksi viikoksi nykyisen kahden viikon sijasta. Sopijaosapuolena työntekijöiden puolelta on luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, sovitaan asiasta asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa.

Paikallisesti sopien voidaan ottaa käyttöön 27-52 viikkoa pitkä työajan tasoittumisjakso. Sopimus voidaan solmia enintään 52 viikon määräajaksi ja se päättyy määräajan lopussa ilman erillistä irtisanomista. Jaksoa voidaan soveltaa vain niihin vakituisiin tai vähintään vuoden pituisella määräaikaisella sopimuksella oleviin työntekijöihin, joiden työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Osa työajan tasoittamisesta täytyy toteuttaa kokonaisina vapaapäivinä. Käyttöönotolle tulee olla toimipaikan tuotanto- tai palvelutoimintaan liittyvä perusteltu syy. Käyttöönotosta on sovittava luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole, sovitaan asiasta asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa.

Yötyöstä tulee sopia työntekijän kanssa. Työnantaja voi kuitenkin määrätä yötyöhön, jos yövuoroa ei muutoin saada täytettyä. Yövuoro ei lähtökohtaisesti saa alkaa tai päättyä klo 01 ja 05 välisenä aikana. Työnantajalla on velvollisuus tietyin edellytyksin järjestää kuljetus yötyöntekijälle.

Osa-aikaisen työntekijän työsopimuksessa sovittuja tunteja ja tehtyä työaikaa on verrattava keskenään puolen vuoden jaksoissa. Jos tarkasteltava työaika ei vastaa työsopimuksessa sovittua, tulee työnantajan perustella merkittävät erot kirjallisesti. Pidempi työaika pitää päivittää työsopimukseen, kuten tähänkin asti. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään vuoden mittaisesta tarkastelujaksosta.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää 38 tunnin viikkotyöajan ja arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta vuosivapaajärjestelmän sijasta.

Matkailu- ja ravintolapalvelut

Säännöllinen enimmäistyöaika on 112,5 tuntiin kolmessa viikossa (1.1.2017 lukien) ja aikaisempi JP-päiväjärjestelmä on korvattu kokonaan uudella vuosivapaajärjestelmällä.

Työvuoron vähimmäispituus

Kaupan alalla eikä myöskään majoitus- ja ravintola-alalla ei tule käyttää alle neljän tunnin työvuoroa, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi palvelujen kysynnästä johtuva työvoiman tarpeen määrä, liikkeen aukiolo- ja palveluaika tai työn lyhytkestoisuus. Kaupan alalla perusteltu syy on käytävä työntekijän kanssa läpi ennen työvuoroluettelon laatimista.