Vaikeasti sairas lapsi

Lapsen ollessa vaikeasti sairas toimihenkilö on sovittaessa oikeutettu palkattomaan poissaoloon. Poissaolo-oikeus siis edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta. Määräyksellä tarkoitetaan muuta tilannetta kuin lapsen äkillistä sairastumista. Työntekijällä on työehtosopimusten mukaan oikeus palkattomaan poissaoloon lapsen sairastumisen johdosta muulloinkin kuin lapsen hoidon ollessa välttämätöntä. Jos esimerkiksi alle 10-vuotias lapsi joutuu sairaalahoitoon ratkaisevaa palkallisuuden kannalta on tilanteen äkillisyys ja onko poissaolo ja vanhemman läsnäolo sairaalassa ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi. Työtuomioistuimen tuomiossa 2003-43 sovellettiin kaupan työehtosopimusta ja siinä katsottiin, että lapsen huoltajan jääminen sairaalaan kahdeksi päiväksi oli välttämätöntä lapsen hoitamiseksi:

TT 2003-43: Työntekijän 11 kuukauden ikäinen lapsi oli sairastunut äkillisesti ja joutunut sairaalaan leikkaushoitoon.

Asiassa oli riidanalaista, oliko lapsen huoltajan jääminen sairaalaan kahdeksi päiväksi ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi siten kuin työehtosopimuksessa määrättiin tilapäisen palkallisen poissaolon edellytyksistä. Sairaalan lastenosastolla oli ollut lapsen sairaalahoidon aikana vain kaksi sairaanhoitajaa. Huoltaja oli sairaalassa huolehtinut lapsen perushoitoon kuuluvista tehtävistä ja muun muassa avustanut esilääkityksen antamisessa. Lääkärintodistusten mukaan sairaalan kaksi lääkäriä oli pitänyt huoltajan läsnäoloa välttämättömänä lapsen sairaalahoidon aikana. Lapsen ikä ja tapauksen olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen katsottu, että työntekijän poissaolo työstä oli ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi. Työnantaja oli velvollinen maksamaan työntekijälle palkan lapsen sairaalahoidon ajalta. Huoltaja oli sairaalassa osallistunut lapsen perushoitoon kuuluviin tehtäviin.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Tältä ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa työntekijän on hänen perheenjäsentään kohdanneen onnettomuuden vuoksi mentävä onnettomuuspaikalle tai sairaalaan.

Perhe

Perheellä tarkoitetaan ensinnäkin samassa taloudessa perheenomaisissa oloissa asuvia henkilöitä. Työntekijällä on oikeus poissaoloon myös silloin, kun työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä hänen yli 10 vuotta vanhan lapsen sairastumisen vuoksi. Työntekijällä on oikeus poissaoloon myös silloin, kun työntekijän tai samassa taloudessa asuvan puolison tai vakituisen asuinkumppanin etenevässä tai takenevassa polvessa olevaa lähisukulaista on kohdannut äkillinen sairaus tai onnettomuus, jonka hoitaminen vaatii työntekijän välitöntä läsnäoloa. Tällaisessa tilanteessa työntekijällä on oikeus poissaoloon, vaikka lähisukulainen ei asu samassa taloudessa.

Pakottavan syyn ei kuitenkaan edellytetä johtuvan työntekijän perheenjäsenen tai lähisukulaisen sairaudesta tai tätä kohdanneesta onnettomuudesta, vaan muunkin henkilön sairaus tai tätä kohdannut onnettomuus voi oikeuttaa poissaoloon. Esimerkiksi jos työntekijän lapsia hoitaa kotona perheen ulkopuolinen hoitaja, hoitajan sairastuminen voi oikeuttaa tilapäiseen poissaoloon työstä, kunnes työntekijä kykenee järjestämään lastensa hoidon muulla tavalla.

TT 2007-1: A on esitetyn selvityksen mukaan 9.11.2004 asioinut Kokemäen kaupungin sosiaalityöntekijän ja Vuollekodin kannatusyhdistys ry:n edustajan kanssa. Asioinnit ovat liittyneet A:n äidin kotiuttamiseen huoltolaitoksesta ja uuden hoitopaikan järjestämiseen. Edellisenä päivänä A on lämmittänyt äitinsä asuntoa.

A:n äidin joutumista hoitolaitokseen voidaan sinänsä pitää A:n perhettä kohdanneena sairaudesta johtuvana syynä. Asiassa on kuitenkin työtuomioistuimen mielestä jäänyt näyttämättä, että äidin kotiuttaminen olisi tullut ennalta arvaamattomana tapahtumana, joka olisi laissa tarkoitetuin tavoin vaatinut A:n välitöntä läsnäoloa 8. ja 9.11.2004 hänen molempien työvuorojensa aikana. A:n poissaolo on siten johtunut sinänsä ymmärrettävästä, muttei työsopimuslain mukaisesta pakottavasta perhesyystä.

Tulipalo yms.

Esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko voivat oikeuttaa työntekijän olemaan poissa työstä. Myös lähisukulaisten kotia kohdannut tai uhkaava onnettomuus voi oikeuttaa poissaoloon.

Kesto

Poissaolon kestolle ei ole säädetty aikarajaa, mutta asian luonteesta johtuu, että poissaolon tulee olla tilapäistä. Esimerkiksi jos työntekijän lapsia hoitaa kotona perheen ulkopuolinen hoitaja, voi hoitajan sairastuminen oikeuttaa tilapäiseen poissaoloon työstä, kunnes työntekijä kykenee järjestämään hoidon muulla tavalla.

Ilmoitus työnantajalle

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Lähtökohtana on siten, että työntekijä ilmoittaa työssä ollessaan työnantajalle, että hänellä on pakottava syy poistua työstä. Ellei tämä ole käytännössä mahdollista, voi työntekijä poistua työpaikalta siitä ennakolta ilmoittamatta, jonka jälkeen ilmoitus tulee tehdä heti, kun se on mahdollista. Työnantajalle on pyynnöstä annettava luotettava selvitys poissaolon syystä. Luotettava selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus, viranomaisen antama selvitys tai taloyhtiön isännöitsijän selvitys.

Palkatonta

Työehtosopimuksen mukaan toimihenkilölle pyritään antamaan mahdollisuus lyhyeen palkattomaan poissaoloon perheessä sattuneen äkillisen sairauden johdosta. Kun esimerkiksi työntekijän muu perheenjäsen kuin alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti ja työntekijän on välttämätöntä jäädä kotiin hoitamaan häntä, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa tältä ajalta. Työehtosopimuksen mukaan poissaolo ei vähennä vuosilomaetuja.

Muutto ym. vapaat

Työntekijällä ei ole oikeutta olla poissa esimerkiksi perheen muuton vuoksi, vaan hänen tulee järjestää muuttonsa vapaapäiväksi taikka sopia työnantajan kanssa etukäteen poissaolosta.