Työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti. Vapaa annetaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Vapaa on palkallinen.

Kenellä oikeus?

Lapsen sairastuessa vapaata voi käyttää työntekijän oman lapsen tai ottolapsen, aviopuolison ja avopuolison lapsen sekä perheeseen sijoitetun tai perheen huollossa vakituisesti olevan lapsen hoitoa varten. Myös lapsen kanssa eri taloudessa asuvalla ns. etävanhemmalla, joka on eri taloudessa asuva lapsen biologinen vanhempi tai ottolapsen vanhempi, on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Merkitystä ei ole sillä, kumman vanhemman luona lapsi sairastuessaan on. Päätös siitä, kumpi vanhemmista käyttää oikeutta jäädä hoitamaan sairasta lasta, tehdään aina vanhempien kesken. Työnantajalla ei ole oikeutta vaatia, että vanhemmat vuorottelevat tai jakavat tasapuolisesti sairastuneen lapsen hoitovastuun.

Vain toinen vanhemmista

Vapaan edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella tai että kotona oleva vanhempi työskentelee kotoa käsin esimerkiksi yrittäjänä, joka estää lapsen hoitamisen. Jos toinen vanhemmista on kotona vapaapäivän takia taikka menee esimerkiksi iltavuoroon, ja voi siten hoitaa lasta,  ei työvuoroon menevällä vanhemmalla ole oikeutta jäädä kotiin. Esimerkiksi lapsen äidillä ei ole oikeutta jäädä kotiin isän vapaapäivänä, koska tällöin isällä on mahdollisuus hoitaa lasta. Vanhemmat voivat jakaa neljän työpäivän ajan keskenään joko niin, että vanhemmat hoitavat lasta vuoropäivin tai toinen aamu- ja toinen iltapäivällä.

Äkillisyys

Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi ja tarpeen tulee olla aina äkillinen ja poikkeuksellinen. Etukäteen sovittu lapsen lääkärissä käynti pitää hoitaa vapaa-ajalla tai siihen pitää pyytää työnantajalta palkatonta vapaata. Palkallinen poissaolo-oikeus ei myöskään koske pitkäaikaisesta tai kroonisesta sairaudesta johtuvaa lapsen hoitamista. Tällöin voi kuitenkin soveltua palkaton poissaolo vaikeasti sairaan lapsen takia.  Jos alle 10-vuotias lapsi joutuu sairaalahoitoon, ratkaisevaa palkallisuuden kannalta on tilanteen äkillisyys ja onko poissaolo ja vanhemman läsnäolo sairaalassa ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi.

TT 2003-43:. Työntekijän 11 kuukauden ikäinen lapsi oli sairastunut äkillisesti ja joutunut sairaalaan leikkaushoitoon.  Asiassa oli riidanalaista, oliko lapsen huoltajan jääminen sairaalaan kahdeksi päiväksi ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi siten kuin kaupan työehtosopimuksessa määrättiin. Sairaalan lastenosastolla oli ollut lapsen sairaalahoidon aikana vain kaksi sairaanhoitajaa. Huoltaja oli sairaalassa huolehtinut lapsen perushoitoon kuuluvista tehtävistä ja muun muassa avustanut esilääkityksen antamisessa. Lääkärintodistusten mukaan sairaalan kaksi lääkäriä oli pitänyt huoltajan läsnäoloa välttämättömänä lapsen sairaalahoidon aikana. Lapsen ikä ja tapauksen olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen katsottu, että työntekijän poissaolo työstä oli ollut välttämätöntä lapsen hoitamiseksi. Työnantaja oli velvollinen maksamaan työntekijälle palkan lapsen sairaalahoidon ajalta.

Kesto

Työehtosopimuksissa määritelty tilapäisen hoitovapaan palkallisen jakson laskenta eroaa työsopimuslain neljän työssäolopäivän poissaolo-oikeudesta, sillä työehtosopimuksen mukaan palkallista on 1-3 kalenteripäivään sisältyvät työpäivät.  Kaupan työehtosopimuksen perusteella alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen huoltajalle, huoltajan avio- tai avopuolisolle tai huoltajalle, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa, maksetaan palkka 1–3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä jos:

– lyhyt poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai
lapsen hoitamiseksi
– työntekijä on viipymättä ilmoittanut poissaolosta ja jos mahdollista
sen kestosta
– lapsen sairaudesta on toimitettu lääkärintodistus tai muu
työnantajan hyväksymä selvitys.

Työnantajalla on oikeus pyytää selvitystä myös siitä, että lasta ei samanaikaisesti hoida toinen vanhemmista. Toisen vanhemman estyminen hoitaa lasta voi johtua myös työstä eri puolella Suomea, pitkästä välimatkasta, asevelvollisuudesta, siviilipalveluksesta tai kertausharjoituksesta.

Palkallisuus

Jos työntekijä on poissa lapsen sairauden vuoksi neljä päivää maanantaista torstaihin ja näistä tiistai on työntekijän vapaapäivä, saa työntekijä palkan kahdelta työpäivältä eli maanantailta ja keskiviikolta.

Siinä tapauksessa, että työntekijä on perjantaina ensimmäistä päivää hoitamassa lasta lauantain ja sunnuntain ollessa hänen vapaapäiviään, palkka maksetaan vain näihin kolmeen kalenteripäivään (pe-su) sisältyviltä työpäiviltä eli perjantailta.

Ilmoitus työnantajalle

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Yleensä ilmoitus tulee tehdä heti. Poissaolon arvioidun keston ilmoittaminen on tärkeää siitä syystä, että työnantaja voi ryhtyä erilaisin työ- ja sijaisuusjärjestelyihin poissaolon ajaksi.