Työaikalain mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Esimerkiksi matka toisella paikkakunnalla olevalle työn suorituspaikalle ja takaisin ei ole työaikaa, vaikka matkustaminen tapahtuisi säännöllisenä työaikana. Matka-aikaa ei tällöin oteta huomioon ylityötä laskettaessa.

Matkapäiviltä tulee maksaa palkka siltä matkaan käytetyltä ajalta, jolta toimihenkilö matkan takia muuten on estynyt saamasta palkkaansa. Jos matkustaminen taas tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella, työnantajalla ei ole tältä ajalta palkanmaksuvelvollisuutta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Matkakustannuskorvaukset eivät ole matka-ajan korvausta, vaan korvausta matkan aiheuttamista ylimääräisistä elantokuluista, jotka työnantaja on velvollinen korvaamaan. Suoranaisia kustannuksia ovat matkaliput ja muut työmatkan suorittamisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Toimihenkilöllä on myös oikeus päivärahaan, jos työehtosopimuksessa on tästä määräys, toimihenkilö on näin sopinut tai yrityksessä on tällainen käytäntö.