Työsopimusta pidetään osa-aikaisena, jos työntekijän säännöllinen työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän. Osa-aikaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi vain kuuden tunnin työpäiviä tai viikoittaista 30 tunnin työaikaa.

Työnantaja voi yksipuolisesti osa-aikaistaa toimihenkilön työsuhteen, mikäli siihen on taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste. Osa-aikaistamisella tarkoitetaan työajan lyhentämistä pysyvästi osa-aikaiseksi. Osa-aikaistamista voi olla päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhentäminen. Kokoaikaisen työsuhteen osa-aikaistamisen lisäksi osa-aikaistamista voi olla myös jo entuudestaan osa-aikaisen työsuhteen työajan pysyvä vähentäminen.

Silloin kun työnantajalla on ainoastaan tarve ja peruste väliaikaisesti lyhentää työntekijän vuorokautista tai viikoittaista työaikaa, on kysymys lomauttamisesta, joka edellyttää lomautusperusteiden täyttymistä. Jos työajan lyhentämistarve on vain tilapäinen, työntekijä on osa-aikaistamisen sijasta lomautettava.

Käytännössä osa-aikaistaminen tehdään sellaisissa tilanteissa, kun työtä on jonkun verran jäljellä. Osa-aikaistaessaan työntekijän työnantaja voi lyhentää työaikaa siinä määrin, kuin työn vähentyminen sitä edellyttää.

Muun kokoaikaisen työn tarjoaminen toimihenkilölle on ensisijainen keino ennen työsuhteen pysyvää osa-aikaistamista. Työnantajalla ei ole oikeutta osa-aikaistaa työntekijää, jos hän samaan aikaan tekee uusia työsopimuksia koskien samoja tai samankaltaisia työtehtäviä.

Osa-aikaistaminen ei oikeuta työnantajaa samalla alentamaan työntekijän palkkaa. Palkka voi vähentyä vain samassa suhteessa kuin työaikakin.

Työnantajan suorittama osa-aikaistaminen voi tulla voimaan vasta irtisanomisajan kuluttua, jos toimihenkilö ei muuta sovi. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä toteutettavat osa-aikaistamiset kuuluvat yhteistoimintalaissa säädetyn muutosneuvottelun piiriin (ks. tarkemmin Työsuhteen päättyminen/ taloudelliset ja tuotannolliset syyt).

Osa-aikaistetulla työntekijällä on oikeus saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Jotta toimihenkilöllä olisi oikeus työttömyyskassan maksamaan soviteltuun päivärahaan, ei työnantajan kanssa saa sopia osa-aikaistamisesta. Jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen, ei oikeutta soviteltuun päivärahaan ole.