Opintovapaaoikeus

Toimihenkilöllä, jonka päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.

Samoin toimihenkilöllä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista.

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta;

2) hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite;

3) onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen;

4) oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on; sekä

5) päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Milloin opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, on hakemukseen liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista, kun opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi. Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Opintovapaan siirtäminen

Työnantajalla on oikeus tietyin edellytyksin siirtää haettu opintovapaa, mutta sitä ei voi jättää kokonaan myöntämättä. Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Lisäksi työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata silloin, kun toimihenkilön aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta. Jos työnantajan palveluksessa säännöllisesti on vähintään viisi työntekijää, saadaan opintovapaata siirtää enintään kaksi kertaa peräkkäin. Näissäkin tapauksissa siirtäminen edellyttää, että opintovapaasta aiheutuu työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Toimihenkilö voi siirtää yli viideksi päiväksi myönnetyn opintovapaan käyttöä, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Ilmoitus myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttäminen ja työhön paluu

Työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa, joka on myönnetty pitemmäksi kuin 50 työpäivän ajaksi. Työntekijän on ilmoitettava tästä kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaan. Edellä mainittua lyhyempää opintovapaata ei voi keskeyttää.

Työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa myös sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, joka alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää. Seitsemän päivää ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ei lueta opintovapaa-ajaksi, jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä sitä pyytää. Työntekijällä on hakemuksesta oikeus käyttää keskeytynyt opintovapaa myöhemmin.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaalla olevaa työntekijää töihin ennen kuin työntekijälle palkatun sijaisen työsopimus voidaan laillisesti päättää. Työnantajan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava työntekijälle opintovapaan keskeyttämistä koskevasta ratkaisustaan ja siitä, milloin työntekijä voi palata töihin.

Työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet

Opintovapaan aikana työsuhde on voimassa. Opintovapaalla oleva ei saa ilmaista liike- ja ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa eikä aiheuttaa vahinkoa työnantajalle (ns. lojaliteettivelvollisuus). Opintovapaa edellyttää sen käyttämistä opintoihin. Työnantajalla on oikeus saada työntekijältä oppilaitoksen antama todistus opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä. Kuitenkin iltaisin tai oppilaitoksen loma-aikana työnteko on mahdollista muunkin kuin oman työnantajan palveluksessa, kunhan se ei ole oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Työsuhteen voimassa olosta johtuen pitäisi kuitenkin ensin tiedustella, voiko oma työnantaja järjestää tällaista työtä. Myös opintoihin liittyvä käytännön harjoittelu tai loma-aikana tapahtuva opintoihin liittyvä työ on mahdollista (jos opintovapaa on sovittu myös kesän ajaksi eikä se katkea välillä).

Työsuhde-etuudet

Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta koska työnteko on keskeytynyt, työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan, ellei erikseen ole toisin sovittu tai säädetty. Sen sijaan työntekijälle kertyy vuosilomaa myös opintovapaan ajalta, kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää työntekijän palaamista töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä.

Työsuhteen päättäminen

Opintovapaalla olevan työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa tai purkaa samoilla perusteilla kuin muidenkin työntekijöiden työsopimukset. Työnantaja ei saa kuitenkaan irtisanoa tai purkaa työntekijän työsopimusta sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa opintovapaalla olevalle työntekijälle irtisanomisajan palkkaa tilanteessa, jossa työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta opintovapaan ajalta.

Aikuiskoulutustuki

Opintovapaalla oleva henkilö voi saada aikuiskoulutustukea.

Lisätietoja Työllisyysrahasto