MITÄ UUTTA EDELLISEEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN VERRATTUNA

Palkat

Palkkataulukot 1.4.2020
Palkkataulukot 1.4.2021

 • 1.4.2020 työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,0 %.
 • 1.4.2021 työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten taulukkoapalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,3 %.
 • Työaikalisiä ei koroteta sopimuskauden aikana.

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 1.4.2020 ellei muuta mainita.

KIKY JA VUOSIVAPAAT

 • Vuosivapaajärjestelmässä kiky poistettiin muokkaamalla vuosivapaajärjestelmän ansaintaportaita ja vuosivapaiden määrää. Jatkossa vuosivapaiden enimmäismäärä vuodessa on 9 nykyisen 7 sijaan.
 • Arkipyhäjärjestelmä on edelleen vaihtoehtona vuosivapaajärjestelmälle. Työnantaja voi päättää sen käyttöönotosta. Arkipyhäjärjestelmissä olevien kokoaikaisten työntekijöiden työaika lyhennettiin aikaisemmasta 38 tunnista 37,5 tuntiin.
 • Vuosivapaata ja arkipyhäjärjestelmää koskevat muutokset tulevat voimana vasta 1.1.2021.

JOUSTAVA KOKOAIKATYÖMALLI

Uusi joustavan kokoaikatyön malli antaa mahdollisuuden siihen, että useammalle saataisiin kokoaikatyö. Määräykset vaikuttavat osa-aikaisten työsuhteissa.

 • Joustavasta kokoaikatyöstä sovitaan paikallisesti työntekijän ja työnantajan välillä. Järjestelmässä alle 37,5 tuntia tekevälle työntekijälle maksetaan täysi kuukausipalkka. Työntekijä sitoutuu ottamaan työvuorolistaan merkittyjen tuntien lisäksi nk. joustotunteja niin, että tunteja on yhdeensä kokoaikatyön verran. Työvuorolistassa on oltava vähintään 22,5 tuntia/vko ja joustotunneista on ilmoitettava vähintään 24 tuntia ennen vuoron alkua. Työntekijä voi kieltäytyä tunneista esim. silloin, jos hänen kanssaan on sovittu vapaasta.

LUOTTAMUSMIESTEN ASEMA

Muutokset koskevat kaupan sopimuspiirissä niin alaisten kuin esimiesten luottamusmiehiä. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranevat ja hänen kanssaan on käytävä läpi

 • alle 37,5 tuntia työskentelevän henkilöstön rakenne ja sen kehitys sekä arvio sen kehittymisestä alueellisesti, toimipaikkakohtaisesti tai muutoin työnantajan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus huomioiden
 • työsopimustuntien ja tehtyjen työtuntien määrä ja suhde sekä niiden kehitys ja arvio niiden kehittymisestä alueellisesti, toimipaikkakohtaisesti tai muutoin työnantajan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus huomioiden
 • tiedot muista mahdollisista toimenpiteistä, joilla on pyritty lisäämään työn teettämistä kokoaikaisin tai lähes kokoaikaisin työtunnein.
 • käsittelyn tarkoituksena on edesauttaa lisätyön tarjoamisvelvollisuuden sekä työehtosopimuksen 6 §:n toteutumista.
 • Valtakunnallisesti laajoissa tai yli 800 työntekijää työllistävissä yrityksissä on neuvoteltava luottamusmiesorganisaatiosta paikallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi on sovittu tiettyjä tarkennuksia osa-aikaisen edustajan tuntimääriin ja tarkennuttu asioita, joista on keskusteltava.
 • Esimiesten edustajien osalta on todettu edustajat keskustelevat tarvittaessa työstävapautusajoista johtuvista järjestelyistä. Työstävapautusajat eivät sellaisenaan supistu tai perusteet ja oikeus niihin millään tavalla muutu.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan kerralla 1.4.2020 alkaen 3,3 %.
 • Taulukko Luottamusmiesten korvaukset 

ULKOPUOLINEN TYÖVOIMA

Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteita arvioidaan perustettavassa työryhmässä, jossa käsitellään työvoiman käyttötapoja ja niihin liittyviä tarpeita yritysten liiketoiminnan ja työntekijöiden tarpeiden kannalta. Määräys ei käytännössä koske esimiestyötä.

Merkittiin työehtosopimukseen

 • luottamusmiehen oikeus edustaa yrityksessä työskenteleviä vuokratyöntekijöitä erimielisyyksien selvittämisessä siten kuin tilaajavastuulaissa säädetään
 • luottamusmiehen oikeus pyytää ja saada ilmoitus vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdyistä sopimuksista siten kuin tilaajavastuulaissa säädetään. Asiasta ilmoitettaessa on selvitettävä vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot.

MUITA MUUTOKSIA

Koeaika

Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta.

Jaksaminen

 • Vuorokausilepo pidemmäksi. Vuorokausilepo työvuorojen välissä on edelleen 11 tuntia. Työntekijä voivat sopia työpaikkakohtaisesti vuorokausilevon lyhentämisestä enää 8 tuntiin entisen 7 tunnin sijasta. Kertaluonteisesti työntekijän kanssa voidaan sopia 7 tunnin vuorokausilevosta.
 • Työputket lyhenevät. Vapaapäivien välissä voi olla enintään 8 työpäivää nykyisen 9 työpäivän sijaan. Työpaikkakohtaisesti voidaan kuitenkin sopia 10 peräkkäisestä työpäivästä ilman vapaapäivä. Työntekijän kanssa voidaan kertaluontoisesti sopia 11 työpäivästä. 8 työpäivän enimmäismäärä koskee myös varastotyöntekijöitä. Varastotyöntekijöiden osalta voidaan kuitenkin edelleen sopia työpaikkakohtaisesti enintään 12 peräkkäisestä työpäivästä.
 • Tasoittumisjakson vapaapäiviä selvennettiin. Tasoittumisjakson aikana on oltava vähintään yhtä monta tessin mukaista vapaapäivää kuin jaksossa on viikkoja. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 4 viikkoa pitkässä tasoittumisjaksossa vapaapäiviä (viikkolepopäivä ja tessin mukainen vapaapäivä) tulee olla 4*2 eli 8.
 • Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö ja Kaupan liitto toteuttavat hankkeen esimiesten työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi vuosien 2020 ja 2021 aikana.
 • Konttorityöntekijöiden vapaapäivä on kiinteä vapaapäivä ja jos mahdollista lauantai. Määräystä konttorityön kiinteästä vapaapäivästä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli siihen on edellä kuvattu yrityksen liiketoiminnasta johtuva perusteltu syy.
 • Jatkossa konttorityöntekijöille on annettava ainoastaan kaksi aattovapaata vuodessa vastaavalla tavalla kuin myyjille, mikäli siihen on yrityksen liiketoiminnasta johtuva perusteltu syy.

Työvuoroluetteloiden saaminen

 • Työvuoroluettelo julkaistaan jatkossakin vähintään 2 viikkoa ennen työviikon alkamista.
 • Jos tasoittumisjatkoa on 19 viikkoa tai enemmän, työvuoroluettelo annetaan tiedoksi 3 viikkoa ennen työviikon alkamista. Aiemmin 3 viikon ilmoitusaika oli 9 viikkoa ja sitä pidemmissä tasoittumisjaksoissa.
 • Työpaikkakohtaisesti voidaan jatkossa sopia myös näissä pitkissä tasoittumisjaksoissa, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi vähintään viikkoa ennen työviikon alkamista. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan. Jos luottamusmiestä ei ole, sopimus viikon ilmoitusajasta tehdään asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa.

Työtapaturmat

Jos työntekijä on työtapaturman vuoksi työkyvytön, hänellä on oikeus 4 viikon palkalliseen jaksoon siitä riippumatta, mikä on työsuhteen kesto. Aikaisemmin alle 3 kuukautta kestäneissä työsuhteissa palkallinen jakso on ollut tätä lyhyempi myös työtapaturmatilanteissa.

Työvaatteet

Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia korvaavasta järjestelystä sen sijaan, että työnantaja hankkii työasun.

Tarkennuksia ja jatkoa myös:

 • työsopimustuntien korottamisen toteutusajankohtaan
 • mahdollisen 27-52 viikon tasoittumisjakson piiriin kuuluvat työntekijät
 • varallaolo ja hätätyö
 • työajan enimmäismäärien tarkasteluun
 • oikeuteen saada palkka hammaslääkärikäynnin ajalta
 • vuosilomalain mukaisten lisävapaapäivien maksamiseen
 • palkkausjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä jatkaa työtään
 • laaditaan esimerkkiohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta.
 • selvitetään ammatillisen osaamisen kehittämistä.
 • perustetaan erillinen työryhmä arvioimaan työntekijöiden työssä jaksamista sekä ergonomista ja työyhteisölähtöistä työvuorosuunnittelua.  Työryhmä myös selvittää työvuorosuunnitteluun liittyviä kokeilumalleja, joilla voidaan mahdollistaa työn teettämistä kokoaikaisin työtunnein
 • Kesäharjoitteluohjelma Tutustu työelämään ja tienaa –sopimus vuosille 2020 ja 2021 solmittiin.

ESIMIEHIÄ KOSKEVAT KONKREETTISET MUUTOKSET KOOTUSTI

Ruokatauko

 • Paikallisesti sopimalla ruokatauko voidaan lyhentää 30 minuutilla tai
 • poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana
 • Henkilö sopii asiasta oman esimiehensä kanssa

Työvuoroluettelo

 • Kun työvuoroluetteloa laaditaan, esimiehelle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä työvuorojen pituudesta ja sijoittelusta sekä vapaapäivien ja vuosivapaiden antamisesta

Keskustelu jaksamisesta

 • Esimiehen työssä jaksamisesta, työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja tarvittaessa jatkotoimista käydään keskustelu palkkakeskustelun päätteeksi tai työpaikalla muuna ajankohtana.