Lisätietoja kaupan alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja vapaa-ajanpalvelujen ratkaisuista saat jäsensivuilta kohdasta Työehtosopimukset.

Viime keväänä neuvoteltu kaupan työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja työehtosopimuskausi päättyy 31.1.2018. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työajan pidentämistä 24 tunnilla koskeva vuosivapaajärjestelmä tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2017. Vähittäiskaupan esimiesten muutokset on toteutettu kaupan sopimuksen mukaisina.  S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksessa on sovittu omista ratkaisuista, koskien muun muassa poikkeamisoikeutta työvuoroluettelosta ja työaikasuojan säilymistä ennallaan, mutta pääosin noudatetaan samoja sääntöjä kuin kaupan myyjien ratkaisussa.

Vuosivapaajärjestelmä

Työajan pidennys toteutetaan uuden vuosivapaajärjestelmän kautta. Vuosivapaajärjestelmä korvaa kaupan työehtosopimuksen nykyisen arkipyhäjärjestelmän, jonka mukaan työaikaa lyhentäviä päiviä kertyi keskimäärin noin 8,4 päivää vuositasolla. Vuosivapaajärjestelmässä vapaiden enimmäismäärä on 6,5 vapaata.  Vuosivapaajärjestelmässä arkipyhillä ei ole enää työaikaa lyhentävää vaikutusta.

Tosiasiallisten työtuntien perusteella

Vuosivapaata ansaitaan kalenterivuoden aikana tehtyjen tosiasiallisten työtuntien perusteella.  Tosiasiallisesti tehdyillä työtunneilla tarkoitetaan työhön käytettyä aikaa sekä aikaa, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.  Myös lisä- ja ylityötunnit lasketaan mukaan. Työnantajan määräämä koulutus lasketaan työaikaan siltä osin kuin työnantaja maksaa ansionmenetystä säännölliseltä työajalta. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Lepoaikaa ei rinnasteta työtunneiksi, paitsi jos työpaikalta ei voi poistua.

Perhevapaat, opintovapaa, asevelvollisuusaika, reservinharjoitukset eivät myöskään ole rinnastettavia aikoja, kuten ei myöskään luottamustehtävien hoito. Tosiasialliseksi työajaksi lasketaan kuitenkin luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaika. Jos lomaraha muutetaan vapaaksi, tältä ajalta maksetaan normaalia palkkaa, mutta aika ei ole työssäolotunteihin rinnastettavissa.

Jos työaikapankkiin tai epäviralliseen ”plussavihkoon” on kertynyt saldotunteja, nämä tunnit kannattaa pitää vapaana kuluvan vuoden aikana, koska kyseiset saldovapaat eivät kerrytä vuosivapaata seuraavana vuonna.

Vapaiden määrä

Työntekijä ansaitsee jokaista 220 tosiasiallisesti tekemäänsä työtuntia kohden yhden kokonaisen vuosivapaan. Yhden vuosivapaan arvo on 7,5 tuntia. Poikkeuksena edellä mainittuun on ns. ”seitsemäs vuosivapaa”, jonka arvo on puolet kokonaisesta vuosivapaasta eli 3 tuntia 45 minuuttia. Näin ollen vuosivapaajärjestelmä tuottaa enimmillään 6,5 palkallista vapaapäivää. Vuodenvaihteessa tilanne nollautuu ja ansainta alkaa alusta. Ansaintaraja on sama sekä kokoaikaiselle että osa-aikaiselle työntekijälle. Ennen 1.1.2017 alkaneissa työsuhteissa tosiasiallisia työtunteja lasketaan heti 1.1.2017 alkaen. 1.1.2017 ja sen jälkeen alkavien työsuhteiden kohdalla noudatetaan 6 kuukauden ”karenssiaikaa”, jonka aikana tehtyjä tosiasiallisia työtunteja ei huomioida vuosivapaan ansainnassa.  

Vuosivapaan kertyminen ja vapaiden määrä:

Tehdyt työtunnit Vapaiden määrä Vapaatuntien määrä (37,5) Vapaatuntien määrä (40)
220 1 7,5 8
440 2 15 16
660 3 22,5 24
880 4 30 32
1100 5 37,5 40
1320 6 45 48
1540 6,5 48,75 56

 

Vuosivapaan antaminen

Vuosivapaat annetaan kokonaisina päivinä ensisijaisesti ansaintavuonna, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli työnantaja ei ole voinut hyväksyttävästä syystä antaa vuosivapaita määräaikaan mennessä, tulee ne korvata rahakorvauksena huhtikuun jälkeisenä yrityksen seuraavana palkanmaksupäivänä ilman erillistä pyyntöä tai sopimista.

Työnantajan on kuultava työntekijää vuosivapaiden antamisessa ja ne on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan yhteydessä. Yhden vuosivapaan tuntiarvo on 7,5 tuntia ja tältä ajalta maksetaan työntekijän henkilökohtainen palkka kiinteine lisineen, ilman työaika- ja tuntikohtaisia olosuhdelisiä.

Vuosivapaat on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan, kuten esimerkiksi työntekijän viikkovapaan tai vuosiloman yhteydessä. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus sijoittaa vuosivapaa yksittäisen päivän, kuten esimerkiksi arkipyhän ajalle.

Annettaessa kaksi vuosivapaata saman viikon aikana, tulee niistä vähintään toisen sijoittua jonkin muun vapaan yhteyteen. Vapaita ei voi sijoittaa muiden vapaiden ajalle. Tällaisia ovat esimerkiksi vuosiloma, työntekijän viikoittainen vapaapäivä, tiedossa oleva leikkaus tai esimerkiksi vuoroviikoin työskentelevän osa-aikaeläkeläisen vapaaviikko (1.1.2017 alkaen myös osittainen varhennettu vanhuuseläke). Kolmen päivän mittaisesta tai sitä pidemmistä yhdenjaksoisesta vuosivapaasta on sovittava työntekijän kanssa.

Vuosivapaata on mahdollista antaa ennakkoon silloin, kun työntekijä on vuosivapaan ansainnan piirissä. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi loppiaisen kohdalla, jos työnantajalla ei ole työtä tarjolla työtä tuona päivänä, eikä työtä voida järjestää tehtäväksi työpäiviä pidentämällä.

Työntekijän aloitteesta voidaan kirjallisesti sopia, että vuosivapaat annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Tällainen tilanne voi tulla ajankohtaiseksi, jos työntekijä haluaisi säästää vuosivapaita merkkipäiväänsä tai perhevapaan päättymisen jälkeiseen aikaan.

Työntekijän aloitteesta voidaan sopia, että vuosivapaa korvataan rahassa joko tapauskohtaisesti tai pysyvämmin kaupan työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti.

Työvuoroluettelossa

Vuosivapaa on merkittävä työvuoroluetteloon. Tästä käytetään lyhennettä VV. Vuosivapaasta tulee ilmoittaa työvuoroluettelon julkaisemisaikataulun mukaisesti. Työvuoroluetteloon merkittyä vuosivapaata ei voida muuttaa yksipuolisesti ilman työntekijän suostumusta. Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vuosivapaita. Työvuoroluetteloon merkityt vuosivapaat katsotaan annetuiksi, vaikka työntekijä olisi vuosivapaan aikana esimerkiksi sairastunut.

Vaikutus vuosilomiin

Ollessaan vuosivapaalla työntekijä ansaitsee vuosilomalain mukaista vuosilomaa. Vuosilomaa seuraava vuosivapaa rinnastetaan työhön paluuseen. Vuosivapaan ajalta maksettu palkka huomioidaan vuosiloma-palkan laskennassa. Rahakorvauksena maksettua vuosivapaata ei kuitenkaan oteta huomioon vuosiloma-palkan laskennassa.

Työaikaa vähentävä vaikutus

Työvuoroluettelossa toteutunut vuosivapaa vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjakson työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää kyseisen vuosivapaan arvolla. Toisin sanoen työnantaja voi suunnitella 1 vuosivapaan sisältävälle viikolle 4 työpäivää ja 30 tuntia työtä. Vastaavasti 2 vuosivapaata sisältävälle viikolle työnantaja voi suunnitella 3 työpäivää ja 22,5 tuntia työtä. Tasoittumisjärjestelmässä ainoastaan tasoittumisjakson aikana toteutuneet vuosivapaat vähentävät jakson enimmäistyöaikaa.

Vaihtoehtona viikkotyöajan pidentäminen 38 tuntiin viikossa

Vanha arkipyhäjärjestelmä siirretään kaupan työehtosopimuksen erilliseksi pöytäkirjaksi. Jos työpaikalla todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala toteuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjärjestelmää. Tällöin sovitaan kaupan työehtosopimuksen 23 §:n mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

Viikkotyöajan pidentäminen sopii periaatteessa yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä. Luottamusmies ei voi sopia yksittäisen työntekijän työsopimustuntien pidentämisestä.

S-ryhmän esimiehet

S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksen vuosivapaata koskevat määräykset ovat pitkälti samat kuin kaupan muissa työehtosopimuksissa.  Omilla määräyksillä on kuitenkin haluttu korostaa esimiesten oikeutta poiketa työvuoroluettelosta ja työaikasuojaa. Myöskään paikallista sopimista ei ole pidetty tarpeellisena koskien vapaiden pysyvää korvaamista rahana ja 38 tunnin viikkotyöaikaa. Määräykset koskevat sekä S-ryhmän kaupan esimiehiä että huoltamo- ja liikennemyymälänhoitajia.

Toimihenkilö ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella samoin säännöin kuin muutenkin kaupan työntekijät. Vuosivapaajärjestelmän mukaisena tosiasiallisena työnä pidetään kuitenkin lisäksi aikaa, joka johtuu toimihenkilön työehtosopimuksen 6 §:n 4 kohdassa tarkoitetun poikkeamisoikeuden käyttämisestä vuodenvaihteessa. Toimihenkilö ei kuitenkaan voi samoista tunneista ansaita vuosivapaata kahden kalenterivuoden puolella. Toimihenkilön tulee tehdä poikkeamisoikeudesta merkintä työaikakirjanpitoon välittömästi tai viimeistään seuraavana päivänä, erityistilanteet huomioiden. Esimerkiksi aito unohdus voi olla erityistilanne.  Seuraamusta merkinnän tekemättä jättämisestä ei seuraa, mutta merkinnän tekemistä viivytyksettä suositellaan epäselvyyksien välttämiseksi.

Vuosivapaat annetaan myös S-ryhmän esimiesten kohdalla ensisijaisesti ansaintavuoden aikana, kuitenkin viimeistään ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vain toimihenkilön pyynnöstä voidaan sopia, että vuosivapaat annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Vuosivapaita annettaessa toimihenkilön kohdalla noudatetaan työehtosopimuksen 6 §:n 3 kohdan työaikasuojaa koskevia määräyksiä. Vuosivapaajärjestelmä ei saa rajoittaa toimihenkilön työehtosopimuksen 6 §:n 5 kohdassa tarkoitettua ilta-, lauantai- ja sunnuntaityösuojaa eikä 4 kohdassa tarkoitettua oikeutta poiketa työvuoroluettelosta ja tasoittumisjärjestelmästä. Muun kuin toimihenkilön laatiessa työvuoroluettelon tai työajan tasoittumisjärjestelmän toimihenkilölle varataan tilaisuus ennalta esittää mielipiteensä ja vaikuttaa vapaapäiviensä sijoittumiseen. Viimeksi mainittu kirjaus on uusi ja sillä korostetaan esimiehen tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa vapaapäiviensä sijoittumiseen ennalta.

Toimihenkilön poikkeamismahdollisuus laaditusta työvuoroluettelosta tai tasoittumisjärjestelmästä antaa esimiehelle oikeuden yksikön palvelutilanteen mukaan poiketa niistä itse päättämällään tavalla.  Poikkeamisoikeus on, vaikka työvuorot tai tasoittumisjärjestelmän on laatinut joku muu kuin toimihenkilö itse, ja siinäkin tapauksessa, että ne laaditaan keskitetysti. Esimiehellä on oikeus tehdä muutos työvuoroluetteloon myös siihen sijoitetun vuosivapaan osalta. Tällöin työaikaa lyhentävä vaikutus kohdistuu siihen viikkoon, jolloin vuosivapaa todellisuudessa pidetään. Esimiehen poikkeamisoikeuden rajoissa (kuuden viikon ajanjakso) tämä voi olla esimerkiksi vasta seuraavan tasoittumisjakson aikana tai siirtyä vuodenvaihteen yli.

Kirjauksen, etteivät poissaolot muuta työvuoroluettelon mukaisia vuosivapaita, tarkoituksena on ylläpitää yhdenmukaisuus työntekijöiden työehtosopimuksen kanssa, ja vuosivapaiden kohdalla noudatetaan aikaprioriteettia. Jos työvuoroluetteloon on merkitty vuosivapaa ja toimihenkilö sen jälkeen sairastuu, katsotaan sairausaikaan sijoittuva vuosivapaa pidetyksi. Siten työvuorolistaan merkityt vuosivapaat eivät siirry sairauspoissaolojen alta esimiehenkään kohdalla myöhemmin pidettäväksi. Sairaustilanteessa ei voi enää tehdä muutoksia työvuoroluetteloon siten, että kyseessä olisikin ollut työpäivä, eikä vuosivapaa. Muutoin työvuoroluetteloon merkittyjä vapaiden ajankohtia voidaan siirtää esimiehen omalla päätöksellä.

Vuosivapaan ajalta maksetaan toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka. Toimihenkilölle ei tule ansionmenetystä vuosivapaan ajalta ja hän saa normaalin henkilökohtaisen kuukausipalkkansa, kuten työssä ollessaan.

Toimihenkilön pyynnöstä jo kertynyt vuosivapaa voidaan maksaa erillisenä rahakorvauksena tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisella maksamisella rajataan maksaminen yksittäisiin tilanteisiin eikä vuosivapaiden korvaaminen jatkuvana rahakorvauksena ole työehtosopimuksen sallimaa eikä mahdollista myöskään paikallisesti sopimalla. Rahakorvauksen suuruus on vapaan kertymistä koskevan taulukon mukaisesti 7,5 tunnin palkkaa vastaava summa. Rahakorvaus on suoritettava toimihenkilön seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

Jos toimihenkilö ei ole voinut pitää sopimuksin siirtämäänsä vuosivapaata ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, maksetaan esimiehellekin rahakorvaus, joka on suoritettava toimihenkilön seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä. Rahakorvauksen tuntipalkka saadaan jakamalla henkilökohtainen kuukausipalkka 160:lla.

Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosivapaat korvataan vastaavasti rahana. Mikäli toimihenkilön pyynnöstä on sovittu vuosivapaan pitämisestä ennen kuin toimihenkilö on ansainnut vuosivapaata ja työsuhde päättyy toimihenkilöstä johtuvasta syystä, on työnantajalla oikeus periä maksamansa rahakorvaus takaisin.

Muut kaikkia kaupan työehtosopimuksia koskevat muutokset 1.2.2017

Lomautus

Normaali lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Työpaikkakohtaisesti sopien voidaan ottaa käyttöön lyhyempi 7 päivän mittainen lomautusilmoitusaika. Asiasta on sovittava luottamusmiehen kanssa, mikäli luottamusmies on valittu. Lyhyempi lomautusilmoitusaika ei vaikuta työntekijän työttömyysturvaan.

Poissaolot, lyhytkestoinen sairauspoissaolo

Sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi yrityksessä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti oma ilmoitus -menettelyn käyttöönotosta. Oma ilmoitus -menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta.

Sopimus voi koskea enintään kolme kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia sairauspoissaoloja ja vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärinhoitoa (esim. flunssa, vatsatauti). Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

Selviytymislauseke

Selviytymislauseke on käytettävissä paikallisesti sopimalla poikkeuksellisissa taloudellisissa kriisitilanteissa. Selviytymislausekkeen avulla on tarkoitus turvata työnantajan toiminta ja työpaikat väliaikaisen työehtojen sopeuttamisen kautta.

Muut määräykset

Lisäksi varastotyössä on mahdollista työpaikkakohtaisesti sopien ottaa käyttöön 12 tunnin säännöllinen työaika. Asiasta on sovittava luottamusmiehen kanssa, mikäli luottamusmies on valittu.