Esihenkilöiden palkankorotukset prosentteina, myyjille euromääräisinä

Kaupan alan neuvotteluissa saavutettiin sopimusratkaisu sunnuntaina 12.2.2023. Samalla kaikki työtaistelutoimenpiteet peruuntuivat. Sopimuskauden pituus on 1.2.2023 – 31.1.2025.

Vähittäiskaupan esimiesten palkankorotukset ovat 1.6.2023 3,5 % ja 1.6.2024 2,5 %. Lisäksi maksetaan huhtikuun palkan maksun yhteydessä 400 euron kertaerä, joka voidaan jakaa kahteen maksuerään siten että jälkimmäinen 200 euroa maksetaan syyskuun palkanmaksun yhteydessä.

Myyjien euromääräiset korotukset ovat 1.6.2023 105 euroa ja 1.6.2024 60 euroa. 400 euron kertaerä vastaavasti kuin esihenkilöillä.

Luottamushenkilöiden korvaukset nousevat 6 %.

Muutoksia tekstimääräyksiin

Vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimuksen tekstimuutoksiin tulee useita työn kuormittavuuteen pureutuvia ja jaksamista edistäviä kirjauksia. Esihenkilön työtehtävien tulee olla esihenkilön vapaalla ollessa järjestetty niin, että vapaalla olon tarkoitus toteutuu, esim. sijaisuusjärjestelyin tai muilla työnantajan päättämillä tavoilla. Esihenkilön työtehtäviä ei voida enää järjestää niin, että ne ovat myös hänen vapaalla ollessaan säännönmukaisesti hänen vastuullaan. Vapaalla olon tarkoitus ei toteudu esimerkiksi, jos sijaisuusjärjestelyiden puuttuessa esihenkilö joutuisi huolehtimaan työpaikan asioista vuosi- tai sairaslomillaan.

Työnantajan velvoitetta kiinnittää huomiota työn valumiseen vapaalle tehostetaan

Vapaiden toteutuminen tulee ottaa työnantajan aloitteesta esille mm. vuotuisissa palkka- tai muissa neuvotteluissa. Näissä keskusteluissa tulee korostetusti ottaa esille myös esihenkilön osaamista tukevat koulutus- ja perehdyttämistarpeet. Enää ei myöskään riitä, että esihenkilötyölle varatun ajan ja resurssien riittävyys otettaisiin esille vain kerran vuodessa. Jatkossa nämä asiat on otettava keskusteluun aina myös esihenkilön aloitteesta. Lisäksi uuden sopimuskirjauksen mukaan vapaan ja tosiasiallisen työajan toteutuminen joudutaan ottamaan keskusteluissa esille aina myös esihenkilön aloitteesta. Tosiasiallinen työaika voi poiketa merkittävästi työvuorosuunnittelun mukaisesta ja tällöin on tärkeää työn korvattavuuden ja työaikalain noudattamisen näkökulmasta se, että tosiasiassa tehty työaika voidaan nostaa heti keskusteluun. Tämä on tärkeää myös työnantajan kannalta, koska tietämättömyys esihenkilön omista ylitöistä on myös rikos.

Vapaalla tehty työ työaikakirjanpitoon

Työaikakirjauksiin työajan ulkopuolella tehtyyn työhön saatiin myös työehtosopimukseen tarkennusta. Työajan ulkopuoliseen työhön puututaan kirjauksella, jonka mukaan ”Milloin esihenkilö joutuu pakottavista syistä työajan ulkopuolella muutoin hoitamaan työtehtäviä, toteutunut työaika on lisä- tai ylityötä eikä se vähennä tasoittumisjakson tunteja, ellei esihenkilön aloitteesta muuta sovita”. Työnantaja ei voi enää siirtää tasoittumisjaksolta tunteja toiselle tasoittumisjaksolle ilman esihenkilön omaa suostumusta eikä edellyttää, että se tulisi tasoittaa samalla tasoittumisjaksolla. Kyse on uuden kirjauksen mukaan korotetusta lisä- tai ylityöstä. Tulkinta on sinänsä kaupan työehtosopimuksen mukainen, mutta selkiyttää myös esihenkilöiden tilanteen käytännön kirjavuutta. Kirjattavia takautuvia muutoksia työvuorosuunnitteluun voivat olla esimerkiksi alaisten (esimerkiksi ”sairausajan paikkuut”), omien esimiesten tai asiakkaiden pakottavat yhteydenotot puhelimitse työajan ulkopuolella. Kyseessä on työaikalain tarkoittamasta työn hoitamisesta.

Palkkakeskustelut perusteellisemmaksi

Käytännössä esiin tulleita epäkohtia palkkauskeskustelujen suhteen korjataan mm. työnantajan aktiivisella velvoitteella ottaa palkkauskeskusteluissa esiin myös mahdollisten korvausten ja/tai lisien perusteet. Työnantajan on vuosittaisissa palkkakeskusteluissa nostettava esiin myös kokonaispalkan rakenne esihenkilön kannalta ymmärrettävällä tavalla palkan osatekijät avaten.
Työn kuormittavuutta selvitetään työryhmässä
Sopimuskauden aikana työskentelee myös työryhmä, jossa osapuolina ovat Kaupanliitto, Kaupanalan esimiesliitto ja Palvelualojen ammattiliitto. Tämä on jatkotyötä aiemmalle TYÖ2030 hankkeelle, josta on saatu hyviä kokemuksia, ja joita on myös saatu käytäntöön työpaikoilla. Työryhmän työskentely keskittyy esihenkilöiden työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseen. Työryhmän tarkoituksena on löytää hyviä toimintatapoja, joilla esihenkilöiden työn kuormittavuutta voidaan tehdä näkyväksi ja sitä kautta hallittavaksi.

Osana työryhmän työtä on myös ikäjohtaminen ja esihenkilöiden työurien pidentäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen.

Kaupan työehtosopimuksen muutokset

1.6.2023 myyjien palkkoja korotetaan, henkilökohtaisia kuukausipalkkoja 105 euroa, henkilökohtaisia tuntipalkkoja 0,66 euroa. 1.6.2024 korotetaan henkilökohtaisia palkkoja 60 euroa ja henkilökohtaisia tuntipalkkoja 0,38 euroa.
Kielilisää koskevat määräykset poistuvat 1.3.2023. Kenenkään kielilisää saaneen palkka ei kuitenkaan alene muutoksen johdosta, vaan 1.2.2023 voimassa olevat kielilisät siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa.

Perhevapaauudistus myös työehtosopimukseen

Perhevapaauudistuksen muutokset saatiin nyt myös sovittua työehtosopimustasolla. Synnyttävän vanhemman palkallinen raskausvapaa on 40 raskausrahapäivän ajalta ja vanhempainvapaan 36 ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta.
Ei-synnyttävä vanhemman palkallinen vanhempainvapaa on 36 ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta.

Lisäksi sopimuskaudeksi perustettiin mm. seuraavat työryhmät Kaupanliiton ja PAMin välille:

Myyjien palkkaperusteiden uudistaminen
Työaikatyöryhmä työehtosopimuksen työaikamääräysten selkiyttäminen
Tasa-arvon seurantatyöryhmä

Lisää Kaupan työehtosopimuksen uudistamisesta löydät PAMin kotisivuilta.

Lisätietoa Kaupan liiton sivuilta.