Ratkaisu ja tekstimuutokset tarkasti ovat liiton jäsenille tarkoitetuilla jäsensivuilla luettavissa.

 Palkankorotukset

Esimiesten henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,6 % ja toisen kerran sopimuskaudella 1.4.2019 alkaen 1,6 %.

Työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 42 EUR ja tuntipalkkoja 26 senttiä. Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tulee heidän työaikaan suhteutettuna. Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019. Taulukkopalkkoja korotetaan samoina ajankohtina 1,6 %. Uudet palkkataulukot päivitetään liiton nettisivuille.

Työaikalisiä ei koroteta sopimuskaudella.

 

Esimiehet keskeiset tekstimuutokset

 

Esimiehelle voidaan sopia puolin ja toisin noudatettavaksi 1 kuukauden irtisanomisaika. Jos työnantajan irtisanomisaika on Kaupan työehtosopimuksen 5 § 1. kohdan nojalla pidempi kuin tämän kohdan nojalla sovittu 1 kuukauden irtisanomisaika, työnantajan on noudatettava pidempää irtisanomisaikaa.

Esimiehen palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä.

Työnantaja ja esimies keskustelevat vuosittain palkkauksesta ja sen määräytymisen perusteista.

Hälytysraha määräytyy Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräyksen mukaan.

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen osana noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen 24 §:n mukaisia sopimuksia (paikallinen sopiminen).

Esimiehen työtehtävän niin edellyttäessä, työnantaja hankkii vakinaiselle esimiehelle työasun.

Työnantaja huoltaa työasun, ellei esimiehen kanssa korvausta vastaan sovita toisin.

Vähittäiskaupan esimiehille ja varasto- ja kuljetusesimiehille on kirjattu oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Muita Kaupan työehtosopimuksen keskeisiä tekstimuutoksia työehdoissa noudatetaan pääsääntöisesti esimiehiin.

 

Keskeiset tekstimuutokset

 

Osa-aikaisten työajan tarkastelu

Osa-aikaisen työntekijän työsopimuksessa sovittuja tunteja ja tehtyä työaikaa on verrattava keskenään puolen vuoden jaksoissa. Jos tarkasteltava työaika ei vastaa työsopimuksessa sovittua, tulee työnantajan perustella merkittävät erot kirjallisesti. Pidempi työaika pitää päivittää työsopimukseen, kuten tähänkin asti. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään vuoden mittaisesta tarkastelujaksosta.

Muun muassa lisätyön tarjoamisen periaatteet ja niiden toimivuus sekä osa-aikaisten työntekijöiden tehtyjen työtuntien määrä, kehitys ja arvio kehittymisestä tulee käydä läpi luottamusmiehen kanssa

 

Työaikoihin

Yötyöstä tulee sopia työntekijän kanssa. Työnantaja voi kuitenkin määrätä yötyöhön, jos yövuoroa ei muutoin saada täytettyä. Yövuoro ei lähtökohtaisesti saa alkaa tai päättyä klo 01 ja 05 välisenä aikana. Työnantajalla on velvollisuus tietyin edellytyksin järjestää kuljetus yötyöntekijälle

Työvuorosuunnittelun työhyvinvointivaikutuksia on korostettu mm. lisäämällä työntekijän vaikutusmahdollisuuksia työvuorosuunnitteluun sekä työvuorojen kiertoa ja vapaapäivien sijoittamista koskevilla suosituksilla

Työvuoron on oltava vähintään 4 tunnin pituinen. Työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä se voi olla tätä lyhyempi. Perusteltu syy on käytävä työntekijän kanssa läpi ennen työvuoroluettelon laatimista.

Työehtosopimuksessa todetaan, että liukuvan työajan tarkoituksena on antaa työntekijälle itsenäinen päätösvalta päivittäisen työajan alkamis- ja päättymisajoista.

Vuosivapaajärjestelmän palkallisten päivien enimmäismäärä nousee 7 päivään. Nyt se on ollut 6,5 päivää.

Käytettäessä enintään 8 viikon pituisia työajan tasoittumisjaksoja työvuoroluettelon ilmoitusaika voidaan lyhentää paikallisesti sopien yhdeksi viikoksi nykyisen kahden viikon sijasta. Sopijaosapuolena työntekijöiden puolelta on luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, sovitaan asiasta asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa

Paikallisesti sopien voidaan ottaa käyttöön 27-52 viikkoa pitkä työajan tasoittumisjakso. Sopimus voidaan solmia enintään 52 viikon määräajaksi ja se päättyy määräajan lopussa ilman erillistä irtisanomista. Jaksoa voidaan soveltaa vain niihin vakituisiin tai vähintään vuoden pituisella määräaikaisella sopimuksella oleviin työntekijöihin, joiden työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Osa työajan tasoittamisesta täytyy toteuttaa kokonaisina vapaapäivinä. Käyttöönotolle tulee olla toimipaikan tuotanto- tai palvelutoimintaan liittyvä perusteltu syy. Käyttöönotosta on sovittava luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole, sovitaan asiasta asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää 38 tunnin viikkotyöajan ja arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta vuosivapaajärjestelmän sijasta

 

Paikallinen sopiminen

Paikallisesti sovituista asioista ei tule osa työntekijän työsopimusta. Paikallisen sopimuksen voi aina irtisanoa ilman, että se vaikuttaa työntekijän työsopimukseen. Työpaikkakohtainen sopimus on siis erillinen asiakirja.

 

 

Muuta

 

Esteeksi hoitaa sairasta lasta rinnastetaan myös työttömyysturvalain tarkoittamiin aktiivitoimiin osallistuminen

Sairaana työntekijän oma ilmoitus riittää selvitykseksi poissaolosta silloin, kun terveyspalveluja ei ole saatavilla esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai pyhäpäivinä.

Työehtosopimuksessa on sovittu työkyvyttömyyteen liittyvän korvaavan työn pelisäännöistä. Korvaavaa työtä voidaan teettää ainoastaan työntekijän suostumuksella

Koeaika on edelleen enintään 4 kuukautta (työsopimuslain mukaisesti koeaika voi olla 6 kuukautta). Työnantaja voi kuitenkin pidentää koeaikaa työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi enintään kuukaudella kutakin 30 kalenteripäivän poissaolojaksoa kohden. Pidennyksestä on ilmoitettava työntekijälle.

Kielilisä on 1.4.2018 tai sen jälkeen alkavissa työsuhteissa 3 % taulukkopalkasta/kieli. Tavanomaista paremmasta kielitaidosta maksetaan 2 % suurempaa lisää. Aiemmin kielilisää saaneiden lisä säilyy entisen suuruisena.