Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2023 – 31.3.2025. Sopimuksen piiriin kuuluu 75 000 työntekijää ja 10 000 esihenkilöä. Työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen korotus on 96 eurolla 1.6.2023 lukien. Toinen palkankorotus on 1,7 prosenttia 1.9.2024 lukien. Esihenkilöiden henkilökohtaisia palkkojen korotus on 4,3 prosenttia 1.6.2023 ja 1,7 prosenttia 1.9.2024 lukien. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Työehtosopimusratkaisun seurauksena esimiesten työehtosopimuksen nimi muuttuu esihenkilöiden työehtosopimukseksi, kuten kaupan alallakin sovittiin. Ratkaisu sisältää kaksi palkantarkistusajankohtaa. Työntekijöiden ja esihenkilöiden ratkaisut eroavat toisistaan.

Ratkaisu sisältää myös tekstimuutoksia, jotka pääosin tulivat voimaan 1.4.2023. Merkittävimmät muutokset koskevat keskimääräisen vähimmäistyöajan tarkastelua ja vuosiloman sijoittamista irtisanomisajalle. Perhevapaauudistuksen vaikutukset tulevat voimaan 1.1.2024.

Lisäksi liittojen välillä sovittiin työaikakysymysten käsittelemisestä edelleen jatkavassa työaikatyöryhmässä. Työryhmän tehtävänä on selvittää työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Osapuolet jatkavat myös palkkaustyöryhmän työtä. Sen tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta. Koulutuskysymyksiä ja työehtosopimusta kehittämään luotiin niin ikään omat työryhmänsä.

Esihenkilöt tarkemmin

Esihenkilöiden palkkoja sovittiin korotettavaksi 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %. Samassa yhteydessä tuli erikseen voimaan esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat. Korotuksen jälkeen esihenkilön palkan tulee olla vähintään voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen. Toisen palkantarkistuksen yhteydessä esihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %.

Esihenkilöiden euromääräisiä työaikalisiä ei koroteta kummankaan palkantarkistuksen yhteydessä. Mikäli esihenkilölle maksetaan työehtosopimuksen mukaista erillistä kuukausikorvausta, korotetaan tätä summaa kokonaisuudessaan yleiskorotusta vastaavalla määrällä.

Työntekijöiden korotukset

Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja sovittiin korotettavaksi 96 euroa ja tuntipalkkoja 0,6 euroa 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Samassa yhteydessä tulivat erikseen voimaan työntekijöitä koskevat korotetut taulukkopalkat. Korotuksen jälkeen työntekijän palkan tulee olla vähintään voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen.

Toisen palkantarkistuksen yhteydessä työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %.
Työntekijöiden euromääräisiä työaikalisiä ei koroteta kummankaan palkantarkistuksen yhteydessä.

Tekstimuutokset

Keskimääräinen vähimmäistyöaikaan liittyviin määräyksiin tehtiin tarkennuksia. Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika tulee sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä. Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot sekä työtunnit tulee ilmoittaa työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista.

Perehdyttämisvastuuta koskeva määräys on uusi. Sen mukaan määrätessään työntekijälle toisen työntekijän perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä, työnantajan on huolehdittava siitä, että perehdyttäjälle varataan riittävästi aikaa perehdytystehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Vapaapäivien järjestämiseen sovittiin pelisääntöjä. Vapaapäiviä edeltävä työvuoro järjestetään aamuvuoroksi ja vapaapäiviä seuraava vuoro iltavuoroksi, jos vapaapäiviä annetaan parillinen määrä peräkkäin. Määräystä sovelletaan kaikkina viikonpäivinä auki olevassa työpaikassa, jossa työskennellään kahdessa tai kolmessa vuorossa.

Lisäksi irtisanomisajan palkan osalta on sovittiu että työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka. Näin tilanne sinänsä myös lainkin mukaan ratkaistaisiin. Esihenkilöiden osalta on todettu, että jos esihenkilön kuukausittain maksettavaan palkkaan sisältyy esimerkiksi luontoisetuja, ne huomioidaan täyttä palkkaa määriteltäessä edun verotusarvoa vastaavalla rahasummalla.