Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus
Hyväksytty neuvottelutulos 3.4.2023

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiesten työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista työnteon vähimmäisehdot. Esimerkiksi vuoropäällikkö ja ravintolapäällikkö löytävät sopimuksesta tiedon esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 10 000 esimiestä.

Soveltamisala

Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin alalla työskenteleviin.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevaa esimiesten työehtosopimusta noudatetaan tyypillisesti työpaikoissa kuten: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravan -alueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Työehtosopimus koskee työaikalain alaisia esimiehiä ja työnantajan määräämiä varsinaisia vastaavia hoitajia edellyttäen, että henkilön tehtävänä on johtaa tai valvoa työntekijöiden työtä. Sopimuksen soveltamispiiriin kuuluva voi myös tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa ja valvottaviensa työntekijöiden työhön.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus on voimassa 1.4.2023-31.3.2025.

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2023-31.3.2025.

Palkat

Työehtosopimuksessa on sovittuna kaksi erillistä palkankorotuksen ajankohtaa:

Vuosi 2023

1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 4,3 %:lla. Samassa yhteydessä tulee erikseen voimaan esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat (taulukkopalkat nousevat 98 eurosta 120 euroon). Työaikalisiä ei koroteta.
Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolisista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 6,1 %:lla.

Vuosi 2024

Sopimuskauden toisen vuoden palkankorotus tulee voimaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ja se toteutetaan 1,7 %:n yleiskorotuksena. Työaikalisiä ei koroteta.

Nämä alla olevat tekstimuutokset ovat tulleet voimaan 1.4.2023 alkaen, ellei toisin mainita.

Keskimääräinen vähimmäistyöaikaan liittyviin määräyksiin tarkennuksia

Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika tulee sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä. Jos edellä mainittu syy koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, syy tulee käydä läpi pääluottamusmiehen kanssa. Jos asia käsitellään luottamusmiehen kanssa, yksilökohtainen käsittely työntekijöiden kanssa ei ole tarpeen.

Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot sekä työtunnit tulee ilmoittaa työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista.

Jos työsuhde alkaa kesken tarkastelujakson, sovitun vähimmäistyöajan tulee toteutua myös ennen seuraavan tarkastelujakson alkamista edeltävänä aikana. Edellytyksenä on, että työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

UUSI perehdyttämistä koskeva kirjaus:

33 d § Työhön perehdyttäjän asema

Määrätessään työntekijälle toisen työntekijän perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä, työnantajan on huolehdittava siitä, että perehdyttäjälle varataan riittävästi aikaa perehdytystehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Vapaapäivien järjestämiseen tarkennuksia

Vapaapäiviä edeltävä työvuoro järjestetään aamuvuoroksi ja vapaapäiviä seuraava vuoro iltavuoroksi, jos vapaapäiviä annetaan parillinen määrä peräkkäin. Määräystä sovelletaan kaikkina viikonpäivinä auki olevassa työpaikassa, jossa työskennellään kahdessa tai kolmessa vuorossa. Määräystä noudatetaan myös muissa työpaikoissa kuitenkin siten, että siitä voidaan poiketa liiketoiminnallisista tai työn järjestelyistä aiheutuvista syistä taikka työntekijän omasta pyynnöstä. Jos työpaikassa vapaapäivien välisenä aikana tehdään vain aamu-, ilta- tai yövuoroa, tätä määräystä ei tarvitse noudattaa.

Täsmennystä irtisanomisajan palkkaan

Työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka.

Täydellä palkalla tarkoitetaan:

1. työntekijän peruskuukausipalkkaa
2. tai työsopimuksen tuntimäärän perusteella laskettua perustuntipalkkaa
3. sekä laskennallista lomakorvausta irtisanomisajalle

Jos esihenkilön kuukausittain maksettavaan palkkaan sisältyy esimerkiksi luontoisetuja, ne huomioidaan täyttä palkkaa määriteltäessä edun verotusarvoa vastaavalla rahasummalla.

Perhevapaat

Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2024

Työryhmät

Työaikatyöryhmä

Osapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovitun työaikatyöryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on selvittää työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Lisäksi arvioidaan paikallisen sopimisen edistämisen mahdollisuuksia sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työvuorosuunnittelussa ottaen erityisesti huomioon työntekijöiden työssäjaksaminen. Työryhmä arvioi myös henkilöstön edustajien työstä vapautusaikojen riittävyyttä erityisesti alueellisesti laajalla alueella toimivien yritysten osalta. Sopimuskauden aikana liitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia yrityskohtaisista työaikaan ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kokeiluista.

Palkkaustyöryhmä

Osapuolet jatkavat palkkaustyöryhmän työtä. Sen tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta. Osana palkkausjärjestelmän uudistamista osapuolet selvittävät mahdollisuudet pidempikestoiselle ansiokehitysohjelmalle. Työryhmä selvittää kaikkien eri palkanosien käyttöä ja vaikutuksia alan ansiokehitykseen. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja kokemus osana palkan muodostusta. Palkkausjärjestelmää uudistettaessa arvioidaan myös anniskeluoikeuksien merkitystä ja vaikutusta palkkaukseen. Osapuolet keräävät yhdessä kaiken tarvittavan tausta-aineiston aikaisempien sopimuskausien aikana tehdystä työryhmätyöstä ja jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamistyötä viimeistään syksyllä 2023. Työryhmätyö tulee saada valmiiksi siten, että uutta järjestelmää voidaan pilotoida yrityksissä jo sopimuskauden aikana.

Koulutustyöryhmä

Osapuolet perustavat koulutustyöryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen sisältyvän työssäoppimisjakson määräysten kehittämistä sekä koulutussopimuksen uudistamiseen.

Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä

Osapuolet perustavat työryhmän työehtosopimuksen kehittämiseksi sekä selkeyttämiseksi. Työryhmä selvittää mm. toimistotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan kehittämistä sekä suhteutettua kuukausipalkkaa.

Esihenkilöiden työssäjaksamisen edistäminen

Osapuolet jatkavat työryhmätyöskentelyä esihenkilön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi. Työryhmä selvittää mahdollisuudet käynnistää tätä tarkoitusta tukemaan yhteisen hankkeen.