KAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS KAUPAN LIITON JA KAUPANALAN ESIMIESLIITON VÄLILLÄ SOLMITTU

Yrityskohtaisen työehtosopimuksen tilalle yleissitova työehtosopimus
Kaupan liiton ja Kaupanalan esimiesliiton välillä on toukokuun lopussa allekirjoitettu työehtosopimuksen oikeusvaikutuksin sopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen soveltamisesta Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n kyseisen sopimuksen soveltamispiirissä oleviin jäseniin.
Työehtosopimusta noudatetaan koko kaupan kentässä vähittäiskaupassa työskenteleviin kaupan esimiehiin. Se korvaa myös liiton aikaisemmin neuvotteleman S-ryhmän oman kaupan esimiesten työehtosopimuksen. Kaikkia kaupan esimiehiä koskee nyt yksi yhteinen työehtosopimus.
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta noudatetaan vähittäiskauppaa harjoittavissa yrityksissä. Sopimus koskee työaikalain alaisia vähittäiskaupan esimiehiä sekä Kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen pika- ja noutotukkujen esimiehiä. Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan.
Kyseessä on osallisuus yleissitovana vähittäiskaupan alalla sovellettavaan työehtosopimukseen. Liiton jäseninä on maassamme eri vähittäiskauppaliikkeiden palveluksessa kaikkiaan yli 3.200 esimiestä 5.200 mahdollisesta henkilöstä. Yleissitovan työehtosopimuksen piirissä on jäsenistämme siten yli 60 %.
Tämän lisäksi KEY:n jäseninä on reilusti yli 1000 ylempää kaupan toimihenkilöä, joiden edunvalvonta perustuu yksilötason sopimiseen, sekä vajaat 3.000 alemman tason vastuullisissa tehtävissä toimivaa toimihenkilöä, joiden ehdot luetaan kaupan pääsopimuksesta. Vajaa 700 esimiestä on majoitus- ja ravitsemisalalta. Siitä riippumatta, kuka työehtosopimuksen on milloinkin solminut, asiat on hoidettu. Nyt olemme kuitenkin myös muodollisesti Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen osapuoli.
Nyt allekirjoitettu ns. liityntäsopimus tulee takautuvasti voimaan 1.2.2018 lukien ja se on voimassa 31.1.2020 saakka. Saman ajan siis kuin kaupan muutkin työehtosopimukset.

Palkankorotukset
Palkankorotukset määräytyvät Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen mukaan. Vähittäiskaupan esimiesten henkilökohtaisia palkkoja on korotettu 1.4.2018 lukien 1,6 % ja korotetaan saman verran vastaavasti seuraavan kerran 1.4.2019.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
Sopimuksen soveltamispiirissä olevat esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen. Aikaisemmin tilanne Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen soveltamisalueella on ollut epäselvä. Erillisiä luottamusmiehiä esimiesten keskuudesta ei ole liioin valittu kuin osuustoiminnan puolella.
Nyt vähittäiskaupan yrityksissä voidaan alkaa hetikin valitsemaan omia luottamusmiehiä. Vain valinnat S-ryhmässä on tehty vuoden alussa jokaisessa osuuskaupassa. S-ryhmän puolella työehtosopimuksen mukaiset luottamusmiehet (ja työsuojeluvaltuutetut) on valittu KEY:n esimiesjäsenistä.
Esimiesten luottamusmiehen Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen soveltamisalalla voivat työehtosopimuksen nojalla valita vain joko Palvelualojen ammattiliitto tai Kaupanalan esimiesliitto. Samassa yrityksessä ei voi olla kuin yksi esimiesten keskuudestaan valitsema luottamusmies. Kyseisen valinnan suorittaa Palvelualojen ammattiliiton ja Kaupanalan esimiesliiton yhteinen vaalitoimikunta.
Valittu esimiesten luottamusmies edustaa tällöin molempiin liittoihin kuuluvia esimiehiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Luottamusmiesten valinnassa noudatetaan yhteisesti erikseen sovittuja menettelyjä.
Jos esimiehet eivät halua valita itselleen luottamusmiestä, heitä edustaa työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Tällöin myös esimiehillä on oikeus äänestää luottamusmiesvaaleissa. Kyseisen työntekijöiden keskuudestaan valitseman luottamusmiehen toimikausi esimiesten edustajana päättyy kuitenkin välittömästi esimiesten valitessa itselleen työehtosopimuksen soveltamisalueella oman luottamusmiehen. Esimiesten valitsema oma edustaja on ensisijainen.
Mikäli esimiesten itselleen valitseman luottamusmiehen tilalle ei enää valita omaa edustajaa, edustaa häntä siitä lukien työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Silti sekä Palvelualan ammattiliitto että Kaupanalan esimiesliitto huolehtivat kaikissa tilanteissa itse omien jäsentensä mahdollisista erimielisyysneuvotteluista ja oikeusapupäätöksistään.
Luottamusmiehiin ja heille maksettaviin korvauksin noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa luottamusmiessopimusta. Toimikausi on kaksi vuotta. Seuraavat vaalit pidetään vuoden 2019 lopulla.
Työsuojeluvaltuutettuun, korvauksiin ja työstävapautusaikoihin noudatetaan vastaavasti Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa Työsuojelun yhteistoimintasopimusta. Esimiehet voivat valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetun valinnan osalta periaatteet ovat vastaavat kuin luottamusmiehen kohdalla. Toimikausi on pääsäännön mukaan kaksi vuotta, mutta enintään neljä vuotta, jos tapaa on vakiintuneesti noudatettu.

Jäsenmaksuperintä
Esimiehen pyynnöstä työnantaja pidättää Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jäsenmaksut Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen soveltamisalueella ja tilittää ne liiton pankkitilille. Perinnässä noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa Sopimusta ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä. Vähittäiskaupan työnantajat ovat siten velvollisia perimään jäsenmaksun suoraan esimiehen palkasta. Käytännössä tilanne ei muutu monessakaan yrityksessä nykyisestä.

Vähittäiskaupan esimiesten tes